سد كارون 3

پروزه : سد كارون 3

كارفرما : شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

مكان : ايذه ، سد كارون 3

مساحت :250 مترمربع

توضيحات :در حال بهره برداري